Kontrollansvarig

ByggK

Våra tjänster

Enligt plan- och bygglagen behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig för en rad olika åtgärder som kräver bygglov, rivningslov och anmälan. Bland annat vid nybyggnad, tillbyggnad och vid vissa ändringar av småhus.

Som byggherre (beställare) har du det fulla ansvaret för att uppfylla samhällskraven och byggreglerna. Till din hjälp har du vår certifierade kontrollansvarige som är expert på byggreglerna.

Är det ett större projekt så involvera gärna vår kontrollansvarige tidigt i ert byggprojekt. Långt innan lagkravet som anger att den kontrollansvarige ska anmälas i samband med ansökan om bygglov. Fördelen med det är att vår kontrollansvarige kan påbörja kontrollarbetet redan under tidig projektering och där samordna arbetet med riskbedömning för relevanta kritiska kontroller i utförandeskedet.

Kontrollansvarig

Eiberth R Flogér är certifierad kontrollansvarig med behörighetsklass K (K står för komplicerade projekt), vilket innebär att inget projekt är för litet eller för stort för oss att utföra.

Eiberth R Flogér är som kontrollansvarig ansluten till SBR:s expertgrupp för kontrollansvariga.

När krävs det inte en Kontrollansvarig?

Läs mer
Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Bäst är att kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun om du får ansvara för ditt projekt utan en kontrollansvarig.

Framtagande av Kontrollplan för projektet

Läs mer

Den kontrollansvariges arbetsuppgifter regleras i Plan- och bygglagen.
Den kontrollansvarige ska hjälpa dig med att ta fram ett förslag till en plan för vilka kontroller (s.k. kontrollplan) som ska göras, för att visa byggnadsnämnden att du som byggherre kommer att klara samhällskraven och byggreglerna i den färdiga byggnaden. Om bland annat brandskydd, fuktskydd, konstruktion, tillgänglighet, energianvändning m.m.

Kontrollarbetet ute på byggplatsen

Läs mer

Efter att din byggnadsnämnd och mer specifikt byggnadsinspektören, som jobbar på delegation från byggnadsnämndens politiker, har fastställt kontrollplanen ska den kontrollansvarige följa upp att kontrollplanen följs av de aktörer som du anlitat och som ingår i din kontrollorganisation exempelvis din entreprenör. Detta sker bland annat genom den kontrollansvariges byggplatsbesök. I slutskedet ska den kontrollansvarige avge ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden om dennes bedömning kring kontrollplanen, regelefterlevnad, bygglovet m.m.

Varför anlita en SBR Kontrollansvarig?

Läs mer

För att ingå i SBR:s expertgrupp för kontrollansvariga måste den kontrollansvarige förutom giltig certifiering uppfylla ett antal krav. Bland annat ha en fullgod ansvarsförsäkring, förpliktiga sig att löpande fortbilda sig. Som medlem i expertgruppen behöver man delta i våra återkommande symposier där bland annat regeländringar och arbetssätt
tas upp. SBR:s KA-medlemmar arbetar efter SBR:s kvalitetssäkrade KA-verktyg som kommer ditt projekt till godo vid anlitande av en SBR ansluten kontrollansvarig. SBR:s kontrollansvariga är erkända för sin breda kompetens, erfarenhet och djupa engagemang i sina projekt.

Anlita en av SBR kontrollansvarig för rätt kompetens! Det ger dig trygghet!

Vad kostar en Kontrollansvarig?

Läs mer

Många kontrollansvariga har fasta priser för ett uppdrag. Vi på ByggKonsulterna fakturerar efter den tid som läggs ner i projektet.

Exempelvis är det stor skillnad i arbetsinsats om byggherren bygger i egen regi och behöver mycket rådgivning eller om det är en totalentreprenad med ett företag som levererar moduler.

Vi tar ut en startavgift som är lägre om vi gjort bygglovshandlingarna, sedan debiterar vi nedlagd tid.